Appointment of Mr. Baquer Namazi to Organize IBC CSR Initiatives

CSR 17 Dec 2012
شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، به عنوان یک نهاد مدنی اثرگذار از جامعه کارآفرینان ایرانی در امارات عربی متحده، بخش “مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی” را راه اندازی نموده است.
با توجه به تلاشهایی که در همین حوزه در اتاق بازرگانی و صنایع دبی و همچنین در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام شده است، رایزنیهایی برای همفکری و همکاری با این دو ارگان مهم بازرگانی انجام شده است. همچنین در نشست ماهانه شورا در ماه نوامبر، مفاهیم و مصادیق مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت.
در راستای ساختن دنیایی بهتر برای تمامی کارکنان بنگاههای اقتصادی و خانواده های ایشان و همچنین جامعه جهانی، با وفاداری به تعهدات بین المللی برای حفظ توسعه پایدار، مسئولیتهای اجتماعی شامل فعالیتهای مؤثر در حوزه های زیر است:
– حفظ محیط زیست
– ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی
– حمایت از حقوق بشر
– یاری رساندن به جامعه مدنی
بدیهی است مشارکت فراگیر شرکتها و صاحبان سرمایه در توسعه اهداف مذکور، سطح رفاه عمومی و توانمندی جوامع را ارتقا خواهد داد.
با توجه به تجارب کاری در دستگاههای اجرایی و سوابق درخشانی که جناب آقای نمازی در سازمان ملل متحد و سازمان یونیسف دارند، ریاست شورا از ایشان دعوت نموده تا در سمت مشاور رئیس، مسئولیت در شکل گیری بخش “مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی” را بر عهده گیرند.
در راستای تدوین برنامه شورا در بخش CSR، مسئولیتهای اساسی که برای ایشان برشمرده شده است در نامه انتصاب ایشان قابل دسترسی است. بدیهی است حضور داوطلبانه ایشان در شورا موجب توانمندی روزافزون اعضاء، خانواده های ایشان و ارتباطات جهانی شورا خواهد بود.
متن کامل نامه انتصاب را در این جا بخوانید.
← Earthquake re-construction plan proposal - IBC - Winter 1391 IBC’s ACTION PLAN FOR EAST AZARBAIJAN EARTHQUAKE VICTIMS →

About the author

admin

Comments are closed